អំពីពួកយើង

AMORY Co.,Ltd ផ្តល់នូវផលប័ត្រពេញលេញនៃសេវាកម្មអចលនទ្រព្យរួមមានការលក់ និងជួលទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន ការលក់និងការទិញទំនិញការលក់គម្រោងនិងទីផ្សារ ការពិគ្រោះយោបល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ យើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃតាមការស្នើសុំ។

AMORY Co.,Ltd ក៏មានការផ្តល់ប្រឹក្សាជាលក្ខនៈបុគ្គលនិងសាជីវកម្មអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំណើននិងឱកាសវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងថ្មីផងដែរ។ ពួកយើងក៏មានក្រុមការងារផ្នែកលក់និងជួលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបានចុះបញ្ជីនិងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (Ministry of Economy & Finance of Cambodia) ក៏ដូចជាអាជ្ញាប័ណ្ណទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យទាំងមូល។


ទស្សនវិស័យ​របស់​យើង

ដើម្បីបំរើតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ពួកយើងហើយនឹងបន្តការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងនូវការវិវឌ្ឍន៍នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ។


បេ​សកម្ម​របស់​យើង

យើងផ្តល់ជូននូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ ការចង់បានរបស់អតិថិជនជាកត្តាទីមួយ ហើយពួកយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះតម្រូវការនានារបស់អតិថិជន ក្នុងប្រតិបត្តិការនីមួយៗ ដោយពួកយើងខិតខំរក្សាទំនាក់ទំនងល្អយូរអង្វែងជាមួយអតិថិជន!